۴۴۴۵۰۴۹۵ (۰۲۱)

موضوع برخی پروژه های موسسه 

• برگزاری سه سمینار مدیریت انرژی با رویکرد سیستمی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴
• ساخت فیلم تاریخچه مهندسی صنایع ۱۳۸۳
• ساخت فیلم تاریخچه تحقیق در عملیات۱۳۸۴
• انتشار کتاب مجموعه مدیریت دانش ۱۳۸۵

  • ترجمه و انتشار کتاب  «مدیر دانش»۱۳۸۶
  • تدوین طرح بهمن « برنامه هدایت مدیریت نوین» ۱۳۸۷
  • برنامه ریزی اجرای کنفرانسهای تخصصی مدیریت دانش۱۳۸۸
  • تدوین طرح آموزش دستياري مهندسی صنايع ۱۳۸۹

• برپایی پلتفرم نوآوری باز اینوکیا ۱۴۰۲
• تهیه مدل مدیریت تحول دیجیتال برای موسسات ۱۳۹۹
• تهیه مدل استراتژیک برخورد با بحران کرونا در موسسات اقتصادی۱۳۹۹
• تدوین نظام مدیریت طرح در طرحهای عمرانی۱۳۸۸

ساخت فیلمهای آموزشی و ترویجی نوآوری و فناوری

  • ساخت فیلم مدیریت طرح خودرو تندر 90 بنام در ادامه راه 1387
  • ساخت فیلمهای سه سمینار برگزار شده در خصوص مدیریت انرژی 90 و 92 و 93
  • ساخت فیلم اقتصاد مقاومتی جلوه هم افزایی و مدیریت خود اتکا 1396
  • ساخت فیلم های ترویجی تحول دیجیتال و تولید هوشمند 1398و 1400 در 6 بخش
  • در سال 1372 به ابتکار و مدیریت موسسه جشنواره ای در خصوص ترویج ارتباط هنر و صنعت برگزار شد که در نوع خود بی نظیر بود و افراد سرشناس هنری و صهنتی در آن حضور یافتند و مطالبی ارزشمند از آن بیادگار ماند و فیلمبرداری کامل و آرشیو شده است .

برگزاری سمینار های ترویجی 

مجلات و نشریات منتشر شده

کتاب های مدیریتی، علمی و تحقیقی