۴۴۴۵۰۴۹۵ (۰۲۱)

نوآوری دگرگون کننده را دنبال می نماید

موسسه دانش و نوآوری کیا یک مرکز تحقیق و توسعه برای سیستمهای مدیریت و نوآوری در اکو سیستمهای کارآفرینی ، نوآوری و فناوری می باشد . بنابراین نقش موسسه صرفا مشاوره کارآفرینی یا نوآوری نیست .
از سوی دیگر لزوما بدنبال نوآوری افقی و یا عمودی نیست . بلکه نوآوری دگرگون کننده را دنبال می نماید که نوآوری در مدیریت است .

تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه را به منظور اعتلای اکو سیستمهای مرکب از کارآفرینی و فناوری و نوآوری و با رویکرد های بین رشته ای و چند رشته ای این تحقیقات را انجام می دهد .
محل بروز این تحقیق و توسعه عمدتا در موضوعات کلان همانند قوانین و آیین نامه های مربوطه بین بخشی و با آسیب شناسی آنها می باشد . برای مثال :
• قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
• قانون اشتغال و کار آفرینی
• آمایش سرزمین
• محیط زیست

مطالعات و تحقیقات و مستند سازی آنها در بستر سیستم های استاندارد مدیریت از قبیل :

 • مدیریت پروژه
 • مدیریت کیفیت
 • مدیریت ارزش
 • مدیریت نوآوری

طرح جامع ما بر محور های زیر شکل می گیرد:

 • پیشبرد ارزش در زیست بوم ها
 • توان افزایی در حوزه های بین رشته ای و چند رشته ای
 • رویکرد هم افزایی از طریق مشارکت و شبکه سازی
 • نوآوری دگرگون ساز از طریق نوآوری در مدیریت
 • خلق راهکارها و توسعه پروژه ها
 • طرحریزی استراتژیک ونظام ارزیابی
 • توسعه پلتفرمها بعنوان ابزارهای نوین

اکو سیستمهای نوآوری

جریان تولید ارزش در اکو سیستمهای نوآوری در سطوح کسب و کار ها و بنگاهها نیز در این تحقیقات مورد توجه هستند که مواردی از آن بشرح زیر انجام شده و یا در حال انجام هستند :

 • اکو سیستم نوآوری در صنعت فولاد بعنوان پیشتاز صنعت
 • اکو سیستم نوآوری در صنعت ساخت تجهیزات صنعتی
 • اکو سیستم نوآوری در هلدینگ های چند رشته ای
 • پیکره دانش فنی کارخانه های نوآوری
 • پلت فرم کارخانه های نوآوری ایران (پکنا)

الگو سازی ما بر اساس تجربه در کشور های با سیستمهای حاکمیتی باز و متمرکز انجام شده است که به برخی از آنها اشاره می شود

European Institute of Innovation & Technology (EIT)
Canada Foundation for Innovation
China’s Innovation Ecosystem
Tools – platform development

Value steering in ecosystems
Capability building – multi and interdisciplinary
Synergy approach
Collaboration- networking

Disruptive innovation- management innovation
Solution creation- project development
Evaluation system
Strategic plan

نمودار سازمانی موسسه کیا