۴۴۴۵۰۴۹۵ (۰۲۱)

تفسیر نام و آرم موسسه

موسسه کیا در بدو تاسیس با توجه به حوزه کاری خود و با استفاده از زمینه های تاریخی و کلمه کیا در زبان فارسی و واژه انگلیس آن که خلاصه واژه های

KNOWLEDGE و INNOVATION و ASSOCIATION

می باشد از طرحواره حیوان بز که در اساطیر و تاریخ ایران سمبل تولید و تکمیل کننده زندگی مردمان بوده است استفاده کرده است.

تشابه نهایی این شکل با واژه کیا از نظر طراحی در مجموع این نشان را بعنوان آرم موسسه جذاب و ارزشمند نموده است .