۴۴۴۵۰۴۹۵ (۰۲۱)

حوزه های فعالیت

  • مشاوره و توسعه سیستمهای مدیریت نوآوری و نوآوری در مدیریت
  • مشاوره و توسعه فناوری های نوین بین رشته ای
  • مشاوره و توسعه سیستمهای مدیرت نوآوری و نوآوری در مدیریت
  • مشاوره و پیاده سازی طرحهای تحول دیجیتال
  • مشاوره و توسعه مدیریت نوآوری از طریق شبکه سازی و توسعه پلتفرمها
  • مدیریت دارایی های نامحسوس
  • مشاوره و توسعه در مدیریت بهره وری
  • مشاوره و توسعه مدیریت دانش
  • برگزاری رویدادهای مختلف ترویجی در زمینه های فوق