۴۴۴۵۰۴۹۵ (۰۲۱)

گروه های دانشجویی و همکار

گروه هایی بصورت همکاران دانشجویی در رشته های مهندسی صنایع و سیستم و مدیریت بر حسب نوع پروژه ها به صورت تیمی فعالیت می نمایند.